Laat uw verpakking onze zorg zijn! Bel 0487 59 3526
mupla-30-jaar Created with Sketch.
0 items

Algemene voorwaarden

muplaverpakkingen algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.pdf

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN MUPLA VERPAKKINGEN V.O.F.
artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Mupla Verpakkingen V.O.F., hierna te noemen: “Gebruiker”,
en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden
dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker
in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij
deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af
te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de
Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken
op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord
is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij
evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te
komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij
aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de
Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan
van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst
meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5
afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst
op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie
maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker
kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal
Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra
kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening
gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde
termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en
met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van
de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening
worden gebracht.
artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder
begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Gebruiker verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231
tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om
een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met
Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij
verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig
verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die
zaken terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel
genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik
binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren
of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te
voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden
na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders
zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door
de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na
de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij
en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de
Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie
toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op
het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen
recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van
Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de
eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening
gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering
van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn
leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van
de Wederpartij worden gebracht.
artikel 11 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan
is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt
gebracht.
artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor
de uitleg daarvan

Over Mupla

Mupla Verpakkingen is in 1987 opgericht als éénmanszaak door dhr. Mulder sr. en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende verpakkingsgroothandel in de Benelux.

Lees meer over Mupla

Vragen? Bel 0487 59 3526 voor advies!

Mupla Verpakkingen is i.v.m. de zomervakantie gesloten van maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus (week 31 en 32).
Bestellingen insturen via de webshop kan gewoon tijdens deze periode. Je e-mails worden dan echter weer vanaf maandag 10 augustus door ons gelezen en verwerkt.

Niet meer tonen